KXB Project

The last flight of KX-B, a Vickers Wellington bomber of 311 Czechoslovak Sqn. RAF, was on 28 December 1941, when it failed to return from a bombing raid on Wilhelmshaven, Germany.

Poslední nálet KX-B, bombardéru Vickers Wellington 311 československé peruti RAF se uskutečnil 28. Prosince 1941, kdy se nevrátil z náletu na Wilhelmshaven v Německu.

The aircraft was damaged by flak over the target and on their return flight they were forced to ditch into the North Sea. For the next six days the survivors displayed enormous courage, strength and the will to live before their dinghy was washed ashore near Petten, Holland.

Letadlo bylo nad cílem poškozeno protiletadlovou palbou a na zpáteční cestě muselo nouzově přistát v Severním moři. Následujících šest dnů trosečníci prokázali nesmírnou odvahu, sílu a vůli přežít, než byl jejich záchranný člun vyplaven na pobřeží poblíž Pettenu v Holandsku.

222nd Training Squadron, of the Czech Air Force, has the patronage of Alois Šiška, the pilot of KX-B, and the Squadron bears the honorary name of “ŠIŠKOVA”.

222. výcviková letka Českého vojenského letetcva se těší patronaci Alosie Šišky, pilota KX-B a letka nese čestné jméno “ŠIŠKOVA”.

The 70th anniversary of this historical event was in 2012. To commemorate this anniversary, members of the 222nd Training Squadron, together with Dagmar Johnson-Šišková, daughter of Alois Šiška and Roel Rijks, our Dutch colleague, initiated an appeal to raise the required funds so that a Memorial could be built to commemorate that event.

V roce 2012 uplynulo 70 let od této historické události. Příslušníci 222. výcvikové letky,spolu s dcerou Aloise Šišky, Dagmar Johnson Šiškovou a holandským spolupracovníkem Roelem Rijksem zahájili sbírku k získání nezbytných finančních prostředků pro vybudování památníku, který by tuto událost připomínal.

The proposed Memorial will be located adjacent to the Petten beach where the dinghy had been washed ashore. It will consist of a base stone, the above commemorative plaque and a three-dimensional image of the tail piece of the sinking Wellington.

Tento památník bude umístěn poblíž pláže u Pettenu, kde byl záchranný člun se zbytkem posádky vyplaven na břeh. Památník bude tvořit základní kámen, výše zobrazená pamětní deska a trojrozměrné zobrazení zadní části potápějícího se Wellingtonu.

There will also be an information panel in Dutch, out of courtesy to Holland where the memorial will be located, and also in the international language of English. The estimated cost is about £5,600.

Součástí celého památníku bude také informační tabule v holandském jazyce jako projev uznání Holandsku, kde bude památník postaven a v jazyce anglickém, který je obecně uznáván jako jazyk mezinárodní. Předpokládané náklady se odhadují na 150 000 korun.

Donations received in excess of the Memorial build cost will be passed to a local school at Petten who will assist with the upkeep of the Memorial.

Přebytečné finanční prostředky z této sbírky budou předány místní škole, která bude nápomocna při následné údržbě tohoto památníku.

We consider it our duty to create this permanent Memorial, which would commemorate these exceptional men of KX-B, their courage and their will to survive against the odds.

My považujeme za svou povinnost vytvořit tento trvalý památník, který by připomínal výjimečnost posádky KX-B, jejich sílu a odhodlání přežít navzdory okolnostem.

We appeal to you for your generous support which would enable us to create this worthy Memorial.

Prosíme Vás o podporu, která nám umožní tento důstojný památník vybudovat.

Thank you

Děkujeme

First lieutenant / Nadporučík Zdeněk Nožička

on behalf of 222nd Training Squadron “ŠIŠKOVA”
Za 222. výcvikovou letku “ŠIŠKOVU